Regulamin strony

Ostatnia aktualizacja 14 grudnia 2022 09:22

Regulamin
1.1 Właścicielem jest
Marcel Nowakowski, działający jako indywidualna działalność gospodarcza: WASZE LEPSZE OPINIE Marcel
Nowakowski, NIP: 5571706606 REGON: 521706834
1.2 Serwis internetowy najtanszeopinie.pl dostępny jest pod adresem https://najtanszeopinie.pl/
1.3 Niniejszy regulamin określa:
a) Warunki korzystania z witryny,
b) Zasady przyjmowania zleceń,
c) Zasady dotyczące zarządzania danymi klienta,
d) Warunki reklamacji
1.4 Zmiana treści regulaminu:
a) Właścicielowi i administratorowi Serwisu przysługuje prawo do zmiany Regulaminu.
b) Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty zamieszczenia i doręczenia, z zastrzeżeniem pkt. 4.
c) Regulamin po dokonanych zmianach obowiązuje tylko tych klientów, którzy założą konto po wejściu zmian w
życie, z zastrzeżeniem pkt. d.
d) Klienci, wobec których obowiązuje regulamin w brzmieniu przed wejściem w życie zmiany, mogą złożyć
oświadczenie , w którym wyrażą wolę stosowania wobec nich Regulaminu w nowym brzmieniu.
1.5 Zgodnie z niniejszym regulaminem za konsumenta uważa się osobę fizyczną lub prawną, która jako konsument
finalny nabywa produkt, użytkuje go lub stosuje.
1.6 Zgodnie z niniejszym regulaminem za przedsiębiorcę uważa się osobę fizyczną lub prawną, która nabywa
produkt, aby włączyć go do swojego procesu produkcyjnego lub przetwórczego lub w celu sprzedaży lub
wykonywania usług
2. Warunki Korzystania z witryny
2.1 Korzystanie z witryny oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad w nim zawartych.
3. Zamówienia
3.1 Zamówienia mogą składać użytkownicy będący na witrynie najtanszeopinie.pl
3.2 Zamówienia użytkownicy są w stanie składać przez telefon u doradcy serwisowego.
3.3 W chwili złożenia zamówienia nie można od niego odstąpić, gdyż owe zamówienie jest przetwarzane oraz
realizowane.
3.4 Zamówienia są realizowane do 14 dni roboczych od momentu złożenia przez użytkownika.

3.5 Użytkownik ma prawo domagać się zwrotu, gdy zamówienie jest nie zrealizowane, bądź nieadekwatne do
ustaleń.
4. Płatności
4.1 Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie ich składniki, w szczególności cła i
podatki (w tym podatek od towarów i usług).
4.2 Ceny znajdujące się przy oferowanych produktach na witrynie najtanszeopinie.pl w chwili składania zamówienia
są wiążące i ostateczne. Faktura VAT lub paragon wystawiane są do każdego zamówienia i wysyłane są wraz z
przesyłką.
4.3 Dokonanie płatności możliwe jest wyłącznie w formie płatności dokonanej równolegle ze złożeniem
zamówienia.
4.4 Administrator witryny najtanszeopinie.pl nie ponosi odpowiedzialności za terminowość przekazywania środków
pomiędzy bankiem klienta a systemem płatności witryny.
4.5 Płatność może być realizowana za pośrednictwem systemu PayNow.

§5. Prawo do reklamacji.
5. 1.Klienci posiadają prawo do składania reklamacji dotyczących Oferty korzystając
z rękojmi lub gwarancji. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży czy wymiany, naprawy, obniżenia ceny wadliwego produktu lub zwrotu ceny są podstawowymi prawami Klienta otrzymującego produkt z wadą fizyczną lub prawną.
5. 2.Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni.
5. 3.Sprzedający nie musi zwracać pełnej ceny zakupu lub obniżać ceny towaru tylko, gdy dokona niezwłocznej wymiany lub jego naprawy.
5. 4.W przypadku niezgodności produktu z Umową sprzedaży należy przesłać pismo określające rodzaj i zakres niezgodności oraz oczekiwania Klienta dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Sprzedającego
6. Zwroty
6. 1. Klient, który zawarł ze Sprzedającym umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie – w terminie 14 dni kalendarzowych. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli przed jego upływem. Termin 14 dni, w którym Klient może odstąpić od umowy, liczy się od dnia objęcia rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

6.2. Prawo odstąpienia dotyczy sprzedaży konsumenckiej, czyli stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej (lub przedsiębiorcy od 1 stycznia 2021r.), który dokonują zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą oraz nie dotyczy usług, których świadczenie rozpoczęło się za zgodą Klienta przed upływem terminu na odstąpienie.
  
6.3. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony Umowy świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.